تنهایی

     به سراغ من اگر می آیید                   نرم و آهسته بیایید    مبادا که ترک بردارد                  چینی نازک تنهایی من
/ 1 نظر / 20 بازدید
تیر 90
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
11 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
6 پست
بهمن 86
9 پست
دی 86
7 پست
اولین
1 پست
فرصت
1 پست
بهترین
1 پست
شانس
1 پست
عشق
5 پست
تنهایی
2 پست
عاشق
1 پست
رسوایی
1 پست
آهسته
1 پست
&215;
1 پست
؟
1 پست
ر
1 پست
و
1 پست
غ
1 پست
خدا
2 پست
انسان
1 پست
به
1 پست
ع:_علاقه
9 پست
ش:_شدید
9 پست
ق:_قلبی
9 پست
تحمل
1 پست
نفرت
1 پست
دروغ
1 پست
احساس
1 پست
موفقیت
1 پست
شکست
1 پست
گذر_زمان
1 پست
فهم
1 پست
بینهایت
1 پست
دید
1 پست
دوستی
1 پست
باور
1 پست
گذشت
1 پست