# تنهایی

تنهایی

     به سراغ من اگر می آیید                   نرم و آهسته بیایید    مبادا که ترک بردارد                  چینی نازک تنهایی من
/ 1 نظر / 16 بازدید